artykuł nr 1

Regulamin monitoringu

obrazek
Załączniki:
Załącznik 175 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie Dyrektora ZSP 1 nr 15/2019

obrazek
Załączniki:
Załącznik 66 KB
artykuł nr 3

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ZEBRANYCH W WYNIKU STOSOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

1

Tożsamość Administratora Danych

Administratorem Danych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Raciborzu z reprezentacją w osobie Dyrektora.

2

Dane kontaktowe Administratora Danych

Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem adresu siedziby tj. ul. Jordana 6, 47?400 Racibórz oraz nr telefonu 32 415 61 95.

3

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Sylwii Kochman, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnego:

 

ü  wysyłając e-mail na adres: iod.oswiata.raciborz@iso-lex.pl;

ü  korzystając z niniejszego adresu korespondencyjnego: ul. Jordana 6, 47-400 Racibórz.

 

Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

4

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zebrane w wyniku stosowania monitoringu wizyjnego przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w szczególności dzieci oraz pracowników. Celem przetwarzania danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, jest również ochrona mienia.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zebranych w wyniku zastosowania monitoringu na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO, jest:

 

ü  art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).

Na gruncie prawa krajowego podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

5

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

6

Czasookres przechowywania danych

Nagrania obrazu zawierające dane osobowe dzieci, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania (w praktyce Administrator przechowuje nagrania przez 14 dni). Po upływie okresu, o którym mowa powyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe dzieci, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej (np. nagrania dotyczące incydentów mogą być przechowywane dłużej niż wyżej wskazany okres czasu – do czasu wyjaśnienia sprawy lub zakończenia odpowiednich postępowań.)

7

Prawa osób fizycznych, których przetwarzania dotyczy

Posiada Pani/Pan prawo do:

 

ü  dostępu do treści swoich danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może dowiedzieć się jakie dane Administrator przetwarza, w jaki sposób i w jakim celu);

ü  prawo ich sprostowania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może zażądać poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych brakujących);

ü  usunięcia (prawo przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, nie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi);

ü  ograniczenia przetwarzania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania. W przypadku, kiedy wniosek będzie zasadny, Administrator może przetwarzać dane tylko w zakresie przechowywania. Dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania);

ü  prawo do przenoszenia danych (prawo możliwe do realizowania w momencie, kiedy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy bądź realizacja umowy i przetwarzanie odbywa się w warunkach całkowitego automatyzowania – brak przesłanek do tego rodzaju sposobu przetwarzania danych w placówce);

ü  prawo wniesienia sprzeciwu (po otrzymaniu takiego żądania Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, co do których został wyrażony sprzeciw, o ile nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów wnioskodawcy, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami);

ü  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00?193 Warszawa.

9

Informacja o źródle pochodzenia danych osobowych

Co do zasady, uznaje się, iż dane osobowe zebrane w wyniku zastosowania monitoringu wizyjnego pochodzą od osoby, której przetwarzanie dotyczy.

10

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Przebywanie na terenie placówki jest równoznaczne z koniecznością przetwarzania wizerunku osoby fizycznej.

11

Profilowanie/zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą przez Administratora przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że Administrator nie wykorzystuje systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat podmiotów danych i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec podmiotów danych skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na podmioty danych wpływać.

12

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji. Co do zasady jednak Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

artykuł nr 4

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób odbierających dzieci z przedszkola

 KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

OSÓB ODBIERAJĄCYCH DZIECKO Z PRZEDSZKOLA

1

Tożsamość Administratora Danych

Administratorem Danych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Raciborzu z reprezentacją w osobie Dyrektora.

2

Dane kontaktowe Administratora Danych

Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem adresu siedziby tj. ul. Jordana 6, 47-400 Racibórz oraz nr telefonu 32 415 61 95.

3

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Sylwii Kochman, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnego:

? wysyłając e-mail na adres: iod.oswiata.raciborz@iso-lex.pl;

? korzystając z niniejszego adresu korespondencyjnego: ul. Jordana 6, 47-400 Racibórz.

 

Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

4

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zweryfikowania Państwa tożsamości jako osób upoważnionych przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka do odbioru dziecka z Przedszkola.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO, jest:

? art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) – w przypadku, kiedy dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych oraz statutowych ciążących na Administratorze, na podstawie przepisów prawa wiążących Administratora (na gruncie prawa krajowego: art. 102 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe);

? art. 6 ust. 1 lit. d RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej). Żywotne interesy dziecka traktuje się jako klauzulę generalną, pod którą kryją się dobra posiadające większą niż przeciętnie wartość, podlegające bezwzględnej ochronie (bezpieczeństwo dziecka),

 

z zastrzeżeniem, iż wystarczy spełnienie jednej z powyższych przesłanek, by uznać przetwarzanie danych osobowych za legalne. Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o zasady przetwarzania danych osobowych określone w art. 5 RODO.

5

Odbiorcy danych osobowych

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych innym odbiorcom danych osobowych.

6

Czasookres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas edukacji dziecka w Przedszkolu.

7

Prawa osób fizycznych, których przetwarzania dotyczy

Posiada Pani/Pan prawo do:

? dostępu do treści swoich danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może dowiedzieć się jakie dane Administrator przetwarza, w jaki sposób i w jakim celu);

? prawo ich sprostowania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może zażądać poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych brakujących);

? usunięcia (prawo przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, nie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi);

? ograniczenia przetwarzania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania. W przypadku, kiedy wniosek będzie zasadny, Administrator może przetwarzać dane tylko w zakresie przechowywania. Dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania);

? prawo do przenoszenia danych (prawo możliwe do realizowania w momencie, kiedy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy bądź realizacja umowy i przetwarzanie odbywa się w warunkach całkowitego automatyzowania – brak przesłanek do tego rodzaju sposobu przetwarzania danych w placówce);

? prawo wniesienia sprzeciwu (po otrzymaniu takiego żądania Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, co do których został wyrażony sprzeciw, o ile nie wykaże

 

 

obrazek
Załączniki:
Załącznik 66 B
artykuł nr 5

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych uczniów, rodziców oraz opiekunów prawnych

 KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DZIECI/UCZNIÓW I ICH RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

1

Tożsamość Administratora Danych

Administratorem Danych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Raciborzu z reprezentacją w osobie Dyrektora.

2

Dane kontaktowe Administratora Danych

Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem adresu siedziby tj. ul. Jordana 6, 47-400 Racibórz oraz nr telefonu 32 415 61 95.

3

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Sylwii Kochman, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnego:

? wysyłając e-mail na adres: iod.oswiata.raciborz@iso-lex.pl;

? korzystając z niniejszego adresu korespondencyjnego: ul. Jordana 6, 47-400 Racibórz.

 

Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

4

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu wypełniania zadań ustawowych oraz statutowych ciążących na Administratorze, w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody rodzica/opiekuna prawnego w zakresie określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora przedmiotowej zgody, a także w celu realizacji zawartych z Panią/Panem umów/porozumień (w przypadku Przedszkola).

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO, jest:

? art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Zgoda na przetwarzanie danych będzie podstawą przetwarzania w przypadku, kiedy rodzic/opiekun prawny składa oświadczenie w zakresie upublicznienia wizerunku dziecka (w celach promocyjnych Administratora);

? art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) - w przypadku podania danych niezbędnych do zawarcia umowy/porozumienia z rodzicem/opiekunem prawnym (w przypadku Przedszkola);

? art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) – w przypadku, kiedy dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych oraz statutowych ciążących na Administratorze, na podstawie przepisów prawa wiążących Administratora (na gruncie prawa krajowego między innymi: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe);

? art. 9 ust. 2 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody) – w przypadku przetwarzania danych szczególnej kategorii bądź w przypadku konieczności ratowania zdrowia/życia dziecka. W zakresie szczególnej kategorii danych podstawą prawną przetwarzania danych może być również art. 9 ust. 2 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach),

 

z zastrzeżeniem, iż wystarczy spełnienie jednej z powyższych przesłanek, by uznać przetwarzanie danych osobowych za legalne. Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o zasady przetwarzania danych osobowych określone w art. 5 RODO.

5

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych Pani/Pana dziecka mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji umowy i celów statutowych, podmioty, z którymi placówka zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych (np. ubezpieczalnia).

6

Czasookres przechowywania danych

Pani/Pana dane oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres czasu wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku Pani/Pana wizerunku

 

obrazek
Załączniki:
Załącznik 66 B
Załącznik 66 B