artykuł nr 1

zarządzenie dyrektora w sprawie stawek czynszu (od 2017 r.)

 Racibórz, dnia 6 grudnia 2016 r.

 

Zarządzenie dyrektora ZSP 1  nr 3 / 2016/2017

z dnia 6 grudnia 2016 r.

w sprawie stawek czynszu z tytułu najmu nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Gminy Racibórz, pozostających w trwałym zarządzie Zespołu Szkolno –Przedszkolnego nr 1 w Raciborzu

zarządzam co następuje:

 

§ 1   1. Ustalam stawki czynszu z tytułu najmu pomieszczeń i obiektów sportowych znajdujących się w Zespole Szkolno –Przedszkolnym nr 1 w Raciborzu  stanowiących własność Gminy Racibórz, pozostających w trwałym zarządzie jednostek oświatowych, oddanych w najem w trybie bezprzetargowym.

2.   Stawki czynszu, o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

3.   Do stawek czynszu o których mowa w ust.2 dolicza się podatek od towarów i usług wg stwki obowiązującej w dniu doknania  zakupu.

4.   Stawki, o których mowa w ust. 1 obniża się w przypadku najmu pomieszczeń w celach niezarobkowych (w szczególności  w związku z prowadzoną działalnością statutową) przez:

1)   stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje, amatorskie zespoły prowadzące działalność kulturalną – do 50 % wysokości opłaty,

2)   osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 20111 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) – do 50 % wysokości opłaty,

3)   organizatorów amatorskich turniejów i rozgrywek w grach zespołowych – do 50 % wysokości opłaty,

5.   Zwalnia się z opłaty za korzystanie z pomieszczeń i obiektów sportowych w szkołach

1)   organizatorów charytatywnych imprez niosących bezinteresowną pomoc chorym dzieciom oraz osobom z niepełnosprawnością,

2)   uczniowskie kluby sportowe oraz pozostałych organizatorów międzyszkolnych zawodów sportowych i rozgrywek ligi szkolnej.

 

§ 2. 1. Czynsz roczny uiszcza się przez pełny okres użytkowania, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku, ż góry za dany rok, z tym zastrzeżeniem, że w pierwszym roku najmu czynsz uiszcza się najpóźniej po upływie 30 dni od daty zawarcia umowy najmu.

2. Czynsz naliczany miesięcznie będzie płatny  do 10 dnia każdego miesiąca.

3. Zmiana stawek czynszu dokonywana będzie na podstawie Zarządzenia Dyrektora ZSP 1.

§ 3. 1. Zarządzający nieruchomością, stanowiącą własność Gminy Racibórz, może zezwolić organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom  oraz pozostałym podmiotom społecznie użytecznym,  na bezpłatne użytkowanie rzeczy , nieruchomości lub ich części , z przeznaczeniem na cele statutowe oraz działania społeczne użyteczne.

2. Zarządzający ma prawo do kontrolowania sposobu używania rzeczy, nieruchomości lub ich części biorącego w używanie.

3. Biorący w używanie nie może przekazywać przedmiotu użyczenia osobom trzecim bez zgody użyczającego, a zarządzający ma prawo  do kontrolowania sposobu używania przedmiotu użyczenia.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2016/2017.

 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Raciborzu

z dnia 6 grudnia 2016 r.

 

Załącznik nr 1

Lp.

Rodzaj pomieszczeń, obiektu, lokalu

Stawka opłat za wynajem pomieszczeń

Jednostka miary (doba, godzina, metr 2)

Dodatkowe uwarunkowana wynajmu

1.

Sala lekcyjna

20 zł

za 1 godz.

60 min.

2.

Sala gimnastyczna z szatnią i prysznicami

20 zł

za 1 godz.

60 min.

3.

Pracownia informatyczna

30 zł

za 1 godz.

60 min.

4.

Powierzchnia do wynajęcia na automaty do soków, słodyczy

100 zł

za 1 m-c

--------------

5.

Sklepik szkolny

200 zł

za 1 m – c

---------------

6.

Pomieszczenia użytkowane przez kluby młodzieżowe, kluby sportowe, stowarzyszenia i inne podmioty

2 zł

za 1 m-c

Oraz dodatkowo opłata za media wg zużycia

7.

Pomieszczenia biurowe

2 zł

za 1 m2

------------------

8.

Boisko szkolne

20 zł

za 1 godz.

60 min.

9.

Boisko piłkarskie

20 zł

za 1 godz.

60 min.

10.

Boisko piłkarskie z oświetleniem

40 zł

za 1 godz.

60 min.

11.

Stołówka

15 zł

za 1 godz.

60 min.

12.

Stołówka + kuchnia

30 zł

za 1 godz.

60 min.

13.

Plac zabaw

50 zł

za 1 dzień

-------------------

14.

Reklamy, których powierzchnia nie przekracza 1 m2

1 zł

Za 1 dzień

-------------------

15.

Reklamy, których powierzchnia nie przekracza 2 m2

2 zł

Za 1 dzień

-------------------

16.

Reklamy, których powierzchnia przekracza 3 m2

3 zł

Za 1 dzień

-------------------

 

Do stawek określonych w powyższej tabeli dolicza się podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dniu dokonania wpłaty.

 

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 2

Zarządzenie Dyrektora w sprawie stawek czynszu...(od 2017 r)

obrazek